Win10一周年更新版系统CLSID(GUID)大全

  • A+

在《Win10技巧:如何把“运行”固定到开始菜单?》一文中,我们提到了Win10系统的CLSID,也就是GUID,这是区分每个组件的唯一识别码,在注册表中可以查到。这些内容对于一般用户来说可以用来直接进入某个组件,或者创建快捷方式等。现在SunlovelyBox整理出Windows10一周年更新版的部分组件CLSID,供大家参考。

Win10一周年更新版系统CLSID(GUID)大全

CLSID大全:

添加网络位置

shell:::{D4480A50-BA28-11d1-8E75-00C04FA31A86}

管理工具

shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

所有控制面板项

shell:::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

所有设置

shell:::{5ED4F38C-D3FF-4D61-B506-6820320AEBFE}

所有任务

shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

应用

shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

AppSuggestedLocations

shell:::{c57a6066-66a3-4d91-9eb9-41532179f0a5}

ActiveX缓存文件夹

shell:::{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}

自动播放

shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

备份和还原(Windows7

shell:::{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

BitLocker驱动器加密

shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

蓝牙设备

shell:::{28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C}

Briefcase

shell:::{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}

Cabinet Shell文件夹

shell:::{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}

CLSID_AppInstanceFolder

shell:::{64693913-1c21-4f30-a98f-4e52906d3b56}

CLSID_DBFolder

shell:::{b2952b16-0e07-4e5a-b993-58c52cb94cae}

CLSID_DBFolderBoth

shell:::{1bef2128-2f96-4500-ba7c-098dc0049cb2}

CLSID_SearchHome

shell:::{9343812e-1c37-4a49-a12e-4b2d810d956b}

CLSID_StartMenuCommandingProviderFolder

shell:::{a00ee528-ebd9-48b8-944a-8942113d46ac}

CLSID_StartMenuLauncherProviderFolder

shell:::{98F275B4-4FFF-11E0-89E2-7B86DFD72085}

CLSID_StartMenuPathCompleteProviderFolder

shell:::{e345f35f-9397-435c-8f95-4e922c26259e}

CLSID_StartMenuProviderFolder

shell:::{daf95313-e44d-46af-be1b-cbacea2c3065}

命令文件夹

shell:::{437ff9c0-a07f-4fa0-af80-84b6c6440a16}

Common Places FS Folder

shell:::{d34a6ca6-62c2-4c34-8a7c-14709c1ad938}

CompressedFolder

shell:::{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}

连接到

shell:::{38A98528-6CBF-4CA9-8DC0-B1E1D10F7B1B}

控制面板

shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}

控制面板

shell:::{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}

凭据管理器

shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

默认程序

shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Delegate folder that appears in Computer

shell:::{b155bdf8-02f0-451e-9a26-ae317cfd7779}

Delegate folder that appears in Users Files Folder

shell:::{DFFACDC5-679F-4156-8947-C5C76BC0B67F}

桌面

shell:::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}

设备中心初始化

shell:::{C2B136E2-D50E-405C-8784-363C582BF43E}

DevicePairingFolder Initialization

shell:::{AEE2420F-D50E-405C-8784-363C582BF45A}

设备和打印机

shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

显示

shell:::{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}

DLNA Content Directory Data Source

shell:::{D2035EDF-75CB-4EF1-95A7-410D9EE17170}

DXP

shell:::{8FD8B88D-30E1-4F25-AC2B-553D3D65F0EA}

轻松使用设置中心

shell:::{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

E-mail

shell:::{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

增强存储数据源

shell:::{9113A02D-00A3-46B9-BC5F-9C04DADDD5D7}

Explorer Browser Results Folder

shell:::{418c8b64-5463-461d-88e0-75e2afa3c6fa}

收藏夹

shell:::{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}

文件备份目录

shell:::{877ca5ac-cb41-4842-9c69-9136e42d47e2}

文件夹选项

shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

文件历史记录

shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}

FileHistoryDataSource

shell:::{2F6CE85C-F9EE-43CA-90C7-8A9BD53A2467}

文件夹快捷方式

shell:::{0AFACED1-E828-11D1-9187-B532F1E9575D}

字体设置

shell:::{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}

字体

shell:::{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

Frequent folders

shell:::{3936E9E4-D92C-4EEE-A85A-BC16D5EA0819}

Fusion Cache

shell:::{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}

游戏

shell:::{ED228FDF-9EA8-4870-83b1-96b02CFE0D52}

获得程序

shell:::{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

历史

shell:::{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Homegroup

shell:::{6785BFAC-9D2D-4be5-B7E2-59937E8FB80A}

HomeGroup

shell:::{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

Homegroup

shell:::{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}

IE History and Feeds Shell Data Source for Windows Search

shell:::{11016101-E366-4D22-BC06-4ADA335C892B}

IE RSS Feeds Folder

shell:::{9a096bb5-9dc3-4d1c-8526-c3cbf991ea4e}

已安装更新

shell:::{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd}

语言

shell:::{BF782CC9-5A52-4A17-806C-2A894FFEEAC5}

LayoutFolder

shell:::{328B0346-7EAF-4BBE-A479-7CB88A095F5B}

shell:::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Libraries delegate folder that appears in Users Files Folder

shell:::{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC}

库文件夹

shell:::{a5a3563a-5755-4a6f-854e-afa3230b199f}

Location Folder

shell:::{267cf8a9-f4e3-41e6-95b1-af881be130ff}

管理无线网络

shell:::{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

媒体服务器

shell:::{289AF617-1CC3-42A6-926C-E6A863F0E3BA}

Microsoft FTP Folder

shell:::{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}

Microsoft Office Outlook

shell:::{89D83576-6BD1-4c86-9454-BEB04E94C819}

我的文档

shell:::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

网络

shell:::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

网络

shell:::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}

网络和共享中心

shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

网络连接

shell:::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

网络连接

shell:::{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

通知区域图标

shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

离线文件

shell:::{BD7A2E7B-21CB-41b2-A086-B309680C6B7E}

离线文件夹

shell:::{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}

OneDrive

shell:::{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

个性化

shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

照片

shell:::{45e8e0e8-7ae9-41ad-a9e8-594972716684}

可移动设备

shell:::{35786D3C-B075-49b9-88DD-029876E11C01}

电源选项

shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Previous Versions

shell:::{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}

Previous Versions Results Delegate Folder

shell:::{a3c3d402-e56c-4033-95f7-4885e80b0111}

Previous Versions Results Folder

shell:::{f8c2ab3b-17bc-41da-9758-339d7dbf2d88}

打印机

shell:::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

打印机

shell:::{863aa9fd-42df-457b-8e4d-0de1b8015c60}

printhood delegate folder

shell:::{ed50fc29-b964-48a9-afb3-15ebb9b97f36}

程序和功能

shell:::{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

公用

shell:::{4336a54d-038b-4685-ab02-99bb52d3fb8b}

最近的文件夹

shell:::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}

Recent Items Instance Folder

shell:::{4564b25e-30cd-4787-82ba-39e73a750b14}

恢复

shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

回收站

shell:::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

远程桌面连接

shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

可移动设备

shell:::{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}

可移移除储设备

shell:::{a6482830-08eb-41e2-84c1-73920c2badb9}

Results Folder

shell:::{2965e715-eb66-4719-b53f-1672673bbefa}

运行

shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

搜索

shell:::{04731B67-D933-450a-90E6-4ACD2E9408FE}

搜索

shell:::{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

Search Connector Folder

shell:::{72b36e70-8700-42d6-a7f7-c9ab3323ee51}

安全和维护

shell:::{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

设定程序访问和计算机的默认值

shell:::{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

Shell DocObject Viewer

shell:::{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}

Shell File System Folder

shell:::{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}

Shell File System Folder

shell:::{F3364BA0-65B9-11CE-A9BA-00AA004AE837}

显示桌面

shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

语音识别

shell:::{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

开始菜单

shell:::{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

存储空间

shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}

StreamBackedFolder

shell:::{EDC978D6-4D53-4b2f-A265-5805674BE568}

Subscription Folder

shell:::{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}

窗口间切换

shell:::{3080F90E-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

同步中心

shell:::{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}

Sync Center Conflict Delegate Folder

shell:::{E413D040-6788-4C22-957E-175D1C513A34}

Sync Center Conflict Folder

shell:::{289978AC-A101-4341-A817-21EBA7FD046D}

Sync Results Delegate Folder

shell:::{BC48B32F-5910-47F5-8570-5074A8A5636A}

Sync Results Folder

shell:::{71D99464-3B6B-475C-B241-E15883207529}

Sync Setup Delegate Folder

shell:::{F1390A9A-A3F4-4E5D-9C5F-98F3BD8D935C}

Sync Setup Folder

shell:::{2E9E59C0-B437-4981-A647-9C34B9B90891}

系统

shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

系统还原

shell:::{3f6bc534-dfa1-4ab4-ae54-ef25a74e0107}

任务栏设置

shell:::{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}

临时Internet文件

shell:::{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

临时Internet文件

shell:::{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

The Internet

shell:::{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

设备

shell:::{5b934b42-522b-4c34-bbfe-37a3ef7b9c90}

此电脑

shell:::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

此电脑

shell:::{5E5F29CE-E0A8-49D3-AF32-7A7BDC173478}

疑难解答

shell:::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

用户账户

shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

用户账户

hell:::{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}

User Pinned

shell:::{1f3427c8-5c10-4210-aa03-2ee45287d668}

UsersFiles

shell:::{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

Windows Defender

shell:::{D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A}

Windows功能

shell:::{67718415-c450-4f3c-bf8a-b487642dc39b}

Windows防火墙

shell:::{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

Windows移动中心

shell:::{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}

Windows 安全

shell:::{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

工作文件夹

shell:::{ECDB0924-4208-451E-8EE0-373C0956DE16}

WWan Shell Folder

shell:::{87630419-6216-4ff8-a1f0-143562d16d5c}

上述CLSID中的部分内容可以直接使用“运行”来进入,比如系统设置类;也有一些内容无法直接进入,需要各位用户注意。

下载服务恢复

发表评论

:?::razz::sad::evil::!::smile::oops::grin::eek::shock::???::cool::lol::mad::twisted::roll::wink::idea::arrow::neutral::cry::mrgreen:

Captcha Code